Historie

Historie školy

Založení školy v Návsí

Když zalistujeme zažloutlými stránkami její historie, uvědomíme si, jak nenahraditelný význam měla pro život obyvatel Návsí a jeho okolí.

Počátkem školního roku 1923-1924 bylo rozhodnuto, že se v Návsí vybuduje samostatná česká škola. Po válce nebyla situace jednoduchá. Trvala hodně dlouho, než bylo se stavbou započato. V kronice školy se uvádí: " Co námahy, mrzutostí, rozčilování a roztrpčení způsobilo stálé oddalování stavby, nelze ani vylíčit. Do Prahy jezdily intervenovat stálé deputace, které nemohly přinést více než slib, jenž ve stanovené lhůtě nebyl splněn."

Přesto se krůček za krůčkem postupovalo kupředu. Se stavbou bylo započato počátkem července 1925 a 6. září 1925 byl položen základní kámen.

Do zimy roku 1925 byla školní budova pod střechou a počátkem dubna 1926 bylo velmi rychle ve stavbě pokračováno. Den slavnostního otevření byl stanoven na 5. září 1926. Náklady na stavbu činily tehdy 1 229 942.97 Kč.

Dne 3. 9. 1926 prezident Masaryk souhlasil s pojmenováním školy v Návsí.


Masarykova obecná škola

Budova byla moderní, ve školním roce 1926-1927 měla 145 žáků. Bylo v ní pět tříd, školní kuchyň, jídelna, sborovna, šatna, tělocvična, dva kabinety. Sídlila v ní rovněž mateřská škola.

Při příležitosti 85. narozenin prezidenta Masaryka a 500 let trvání obce Návsí byl v roce 1935 odhalen pomník s pamětní deskou.

Po válce se původně plánovaná obecná škola změnila na osmiletou a později na devítiletou základní školu. Budova svou kapacitou již nevyhovovala.


Přístavba z roku 1969 řešila problémy školy jen částečně. Netýkala se modernizace výuky a krátce po otevření opět nedostačovala svou kapacitou. Již v roce 1975 byl zpracován projektový úkol na další přístavbu. Tento rok znamená i počátek dalšího úsilí ředitele školy K. Kohuta o její realizaci. Teprve v roce 1989 byl zpracován projekt a začaly zemní práce. Přeměny ve společnosti se dotkly i stavby. Nejdříve byla do roku 1992 přerušena a po provedeném výběrovém řízení v létě téhož roku znovu zahájena. Pro hrubé závady v kvalitě byla ke konci roku 1992 opět zastavena. K 1.1. 1994 vznikl Obecní úřad v Návsí, který nehotovou, nekvalitně provedenou stavbu převzal. Obrovským úsilím pracovníků obecního úřadu se podařilo stávající projekt přepracovat a stavbu v roce 1996 dokončit.

V přístavbě máme 8 tříd, počítačovou učebnu, učebnu pro chemii, fyziku, jazyky, technickou a rodinnou výchovu. Je vybudována nová kuchyně s jídelnou a dva byty pro stabilizaci učitelů.

Nespočet učitelů stálo za katedrou školy, nespočet žáků sedělo v jejích lavicích.

Mnozí by mohli široce o svých osudech vyprávět a vzpomínat na divadelní hry, besídky, zájezdy, výlety, plesy, radovánky, ale také na drobné příhody, přátelství a kamarádství z jedné lavice.


Co říci závěrem :

V krátkosti je na stránkách nastíněná historie 90 let jedné školy. Mnoho učitelů věnovalo škole v Návsí kus života. Vzpomeňme na učitele v čele s Františkem Pražákem, který se zasloužil o její výstavbu, na Josefa Pavlána, Otakara Cochlara a Jindřicha Škodu, kteří byli za války popraveni nacisty, prvního poválečného ředitele Jaromíra Žižku, ředitele Konráda Kohuta a Mgr. Libora Dostála, za jehož působení se realizovala přístavba druhé budovy a byla dokončena v roce 1996. Od těch dob prošla škola opět novými proměnami. Jsou vybudovány nové půdní prostory pro školní družinu, prostory pro zájmovou činnost dětí, amfiteátr a bezbarierovost.

Nyní jsme na prahu nové kapitoly historie školy. Od dob první republiky opět ve škole vyhovující svou moderností a kapacitou požadavkům současnosti Mgr. Vladimír Šnajdr.