Školní jídelna

Provozní řád školní jídelny při Masarykově ZŠ v Návsí

Zásady provozu:

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování ze dne 25.2.2005 FH/Metodikou spotřebního koše.

561/2004 Novým školským zákonem.

258/2000 Sb. Zákonem o ochraně veřejného zdraví.

137/2004 Sb. Zákonem o ochraně veřejného zdraví.

137/2004 Sb. – novela vyhl. 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

Vyhláškou 490/2000 o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.

Nařízení ES 852/2004 o hygieně potravin od 1.1.2006.

Nařízení ES 178/2002 obecné zásady potravinového práva.

Nařízení EU – 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2001 EU článek 21 poskytování informací o alergenech.

Rozsah poskytovaných služeb viz. Systém HACCP.

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u ředitele ZŠ.

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin.

Organizace provozu stravování:

-vstup do školní jídelny dovolen 11:00-14:00 hod. pouze s platným čipem

-žáci docházejí do jídelny přezutí v doprovodu pedagogů, možnost vynášení potravin jako součást obědu (müsli tyčinku, fruko) v omezeném množství.

-výdej, jídel pro cizí strávníky: jídlonosiče 10:00 – 11:00 hod.

vchod do hospodářské budovy (vždy na výměnu, tzn. 2 ks)

Jídla odnášená v jídlonosiči jsou určené ke konzumaci ihned.

-výdej jídel z kuchyně na jídelnu 11:35 – 13:20 hod.

V případě prvního dne nemoci dítěte (pokud není odhlášené), je možno si oběd vyzvednout do jídlonosiče v době: 10:00 – 11:00 hod, 13:20 – 13:30 hod. nebo odhlásit v první den nemoci v době 06:30 – 08:00 hod. osobně u vedoucí jídelny, telefonický na tel. č. 558 357 203, elektronický na jidelnazsnavsi@seznam.cz nebo na webových stránkách školy www.zsnavsi.cz v sekci STRAVOVÁNÍ, oddíl: ODHLÁŠKY OBĚDŮ.

Další dny nemoci může dítě odebírat obědy pouze jako cizí strávník.

Neodhlášené a neodebrané obědy budou zákonnému zástupci vyúčtovány v plné výši, tzn. i s režijními náklady.

-přihlašování obědů nejpozději do 08:00 hod.

-obědy se odhlašují vždy den předem

-odhlašování obědů v ten den do 08:00 hod. jen z důvodu nemoci, nebo po domluvě s vedoucí jídelny ve výjimečných případech

Placení stravného

-inkasem ze sporožira (účet u ČS spořitelny). Nahlásit č.ú. vedoucí ŠJ a vyřídit souhlas s inkasem v bance, nebo přes internetbanking a potvrzený tiskopis odevzdat vedoucí ŠJ

-inkasem z ostatních bank – taktéž jak výše.

-v hotovosti (první platba a některých případech, které posoudí vedoucí ŠJ)

Termíny placení

V hotovosti – poslední dva pracovní dny před nadcházejícím měsícem, výjimečně první den v novém měsíci do 08:00 hod.

Noví žáci, kteří nastoupí do školy v září (včetně prvňáčků) platí v září vždy obědy v hotovosti, v dalších měsících si potom vyberou způsob platby.

K ceně oběda je účtována při první platbě částka 100,- Kč za čip, který slouží k vyzvedávání obědů po celou docházku žáka do školy.

Inkasem – k 15. dni daného měsíce.

Vrácení přeplatků – při platbě v daném měsíci se odečtou z platby na následující měsíc.

Příklad: stravné za listopad je 380,- Kč, odhlášky za říjen 57,- Kč, platba za listopad bude 323,- Kč.

Jestliže se stravují sourozenci, platba se součtuje tzn., že je hrazená jednou položkou.

V případě neuhrazení stravného z inkasa zaplatíte na daný měsíc hotově.

Úřední hodiny vedoucí jídelny 06:45 – 08:00, 10:40 – 14:00 hod.

Pracovní doba vedoucí jídelny 06:00 – 14:30 hod.

V případě nezaplacení stravného v daný den oběd nedostane.

-při placení stravného si nový strávník zakoupí čip, který je měsíčně po zaplacení aktivován.

-při zapomenutí nahlásí strávník tuto skutečnost předem vedoucí školní jídelny

-při poničení nebo znehodnocení a ztrátě čipu si strávník pořídí nový

Zařazování žáků dle věkových kategorií:

Podle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování jsou do věkových skupin strávníci zařazování do výživových a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození. Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů:

1. skupina 7-10 let cena oběda 25,- Kč

2. skupina 11-14 let cena oběda 28,- Kč

3. skupina 15 a více let cena oběda 32,- Kč

Strávníka zařazujeme podle věku, kterého dosáhne ve školním roce (podle školského zákona začíná školní rok 1.9. a končí 31.8. následujícího kalendářního roku). To znamená, že dítě, které dosáhne ve školním roce 11 a 15 let, bude zařazováno do vyšší skupiny i kdyby věku dosáhlo 31.8.

Vlastní organizace provozu:

-žáci docházejí do jídelny v doprovodu pedagogického dozoru, polévku si nalévají z připravených mís na stole

-hlavní jídlo a nápoje si strávníci vyzvedávají u výdejního okna, příbory a tácky jsou nachystány ve výdejním vozíku

-děti mají možnost přídavků stravy

-použité nádobí a příbory se odkládají na okno s použitým nádobím – odděleně

-cizí strávníci docházejí do jídelny od 11:40 12:10 12:45 – 13:05 hod.

Povinností strávníků:

-žáci jsou povinni řídit se pokyny pedagogického dozoru, vedoucí jídelny a kuchařky

-cizí strávníci jsou povinni dodržovat určený čas výdeje

-všichni strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování

-problémy nebo své připomínky k pokrmům strávník hlásí vedoucí jídelny, kuchařce

-za mimořádný úklid (tj. rozbité nádobí, rozlitý nápoj …) a čistotu stolů během výdejní doby zodpovídá určená kuchařka

-úraz, nevolnost ve školní jídelně hlásí vedoucí jídelny

-připomínky rodičů ke stravování se podávají u vedoucí jídelny a ředitele ZŠ

-provozní řád a jídelní lístek je vyvěšen na vývěskách ZŠ, v jídelně a na webových stránkách školy

-na začátku školního roku jsou žáci seznámeni s provozním řádem v třídnické hodině

V Návsí 01.05.2020 ředitel ZŠ, vedoucí ŠJ